Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Woeler b.v. 2019 versie 1.5

Artikel 1. Definities

1.1        Algemene Voorwaarden: het onderhavige document

1.2        Dienst: de activiteit(en) die Woeler voor Opdrachtgever zal verrichten, zoals in de Overeenkomst gespecificeerd, welke kan bestaan uit het beheer van accounts van sociale media sites, het leveren van CMS-oplossingen in de vorm van software-as-a-service (zoals de WaaS-dienst) dan wel andere vormen van dienstverlening.

1.3        Eindgebruiker: de natuurlijke- of rechtspersoon die de door Woeler ten behoeve van Opdrachtgever geleverde Dienst gebruikt.

1.4        Klantdata: alle door Opdrachtgever of zijn Eindgebruikers op de systemen zoals ingezet voor de levering van de Dienst opgeslagen gegevens dan wel door Opdrachtgever of zijn Eindgebruikers middels de Dienst gegenereerde resultaten.

1.5        Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Woeler een Overeenkomst heeft afgesloten.

1.6        Overeenkomst: de overeenkomst tussen Woeler en Opdrachtgever, krachtens welke Woeler de Dienst zal uitvoeren/leveren en waarvan deze Algemene Voorwaarden een integraal deel uitmaken.

1.7        Website: het domein www.woeler.nl, ieder subdomein, alsmede elk opvolgend door Woeler gebruikte domein.

1.8        Woeler:   Woeler B.V., gevestigd te Alkmaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37160763.

Artikel 2. Aanbod en aanvaarding

2.1        Woeler zal een offerte opstellen waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Deze offerte wordt per e-mail toegestuurd. Daarna neemt Woeler telefonisch contact met Opdrachtgever op om de offerte door te spreken en te controleren of de gegevens van Opdrachtgever juist zijn. Als Opdrachtgever akkoord is met de offerte, dan komt de Overeenkomst tot stand. Het telefoongesprek tussen Woeler en Opdrachtgever wordt opgenomen en door Woeler bewaard. Ook kan Woeler gebruik maken van de onafhankelijke dienst ondertekenen.nl. In dit geval ontvangt Opdrachtgever een email met daarin een link naar een beveiligde webpagina van de dienst www.ondertekenen.nl . Op deze pagina wordt de offerte weergegeven en kan Opdrachtgever digitaal akkoord geven op de offerte waarna de Overeenkomst tot stand is gekomen. Opdrachtgever is akkoord met voorgenoemde werkwijze.

2.2        Indien na totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft Woeler het recht de Overeenkomst met inbegrip van de gehanteerde prijzen hierop aan te passen.

2.3        Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden vervangt telkens alle voorgaande versies.

2.4        Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Woeler alleen bindend indien en voor zover deze door Woeler uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.5        Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd, tenzij in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald.

2.6        In geval van strijdigheid van bepalingen in onderstaande documenten, geldt de volgende rangorde (van hoog naar laag):

eventueel overeengekomen service level agreement (SLA);

de geaccordeerde offerte;

de Overeenkomst;

eventueel overeengekomen verwerkersovereenkomst (VO);

de eventuele bijlagen;

deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3. Prijzen

3.1        Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2        Alle prijzen op de Website, brochures, prijslijst(en) en/of overige communicatiemiddelen van Woeler zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3        Woeler is gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te wijzigen. Woeler zal Opdrachtgever hiertoe ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

3.4        Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is Woeler gerechtigd de gehanteerde prijzen, indien het een duurovereenkomst betreft, jaarlijks, met maximaal het percentage van 4% te verhogen, zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de Overeenkomst op te zeggen.

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden

4.1        Woeler zal voor alle door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een factuur sturen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever zal maandelijks (dan wel periodiek) bij vooruitbetaling het voor die termijn verschuldigde bedrag aan Woeler voldoen.

4.2        Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Woeler.

4.3        Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Woeler.

4.4        Woeler kan verlangen dat de Diensten middels automatische incasso moeten worden voldaan. Opdrachtgever dient Woeler hiervoor te machtigen.

4.5        Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan Opdrachtgever meegedeeld en heeft Woeler het recht om administratiekosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.6        Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. Bovendien is het gehele bedrag voor de resterende contractstermijn door Woeler direct opeisbaar.

4.7        De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

4.8        In bovenstaande gevallen heeft Woeler voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

4.9        Woeler is steeds gerechtigd, alvorens de Overeenkomst uit te voeren of daarmee door te gaan, te verlangen dat Opdrachtgever voldoende zekerheid verstrekt dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen kan en zal nakomen. Zekerheid verstrekken kan door middel van, maar niet uitsluitend, het vestigen van een pandrecht ten gunste van Woeler.

Artikel 5. Uitvoering van de Dienst

5.1        Woeler spant zich in de Dienst naar beste kunnen uit te voeren onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2        Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Woeler het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende meerkosten zullen alleen met instemming van Opdrachtgever worden doorberekend.

5.3        Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens en faciliteiten, waarvan Woeler aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Woeler beschikbaar worden gesteld. Denk hierbij aan gebruikersnamen en wachtwoorden om toegang te kunnen krijgen tot sociale media sites welke in beheer zijn van Opdrachtgever en door Opdrachtgever bij Woeler in beheer worden gegeven of relevante informatie/content welke door Woeler als basis zal worden gebruikt om de Dienst te kunnen uitvoeren.

Artikel 6. Oplevering en implementatie

6.1        Voor zover het logischerwijs relevant is voor de afgenomen Dienst, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

6.2        Indien de Dienst voor ingebruikname door Opdrachtgever dient te worden geïmplementeerd, zal Woeler hiervoor zorgdragen overeenkomstig het hetgeen hierover in de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is bepaald.

6.3        Bij de implementatie van de Dienst zal Opdrachtgever alle benodigde medewerking verlenen en gehoor geven aan de redelijke verzoeken van Woeler. De implementatiewerkzaamheden worden verricht op basis van de tarieven zoals vastgelegd in de Overeenkomst.

6.4        Indien bij de implementatie van de Dienst blijkt dat systemen, koppelingen, apparatuur, programmatuur en/of de ICT-infrastructuur van Opdrachtgever, dan wel door hem ingeschakelde derden, dienen te worden aangepast om de Dienst te kunnen implementeren, zal Woeler hierover met Opdrachtgever in overleg treden en zullen partijen aanvullende afspraken maken voor implementatie van de Dienst. De aanvullende kosten die in dit verband door Woeler dienen te worden gemaakt, komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 7. Account

7.1        Voor zover het logischerwijs relevant is voor de afgenomen Dienst, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

7.2        Om gebruik te maken van bepaalde aspecten van de Dienst kan het zijn dat Opdrachtgever een account of meerdere accounts nodig heeft. Woeler zal in dat geval zorgdragen voor het verstrekken van de benodigde inloggegevens of aan Opdrachtgever de mogelijkheid bieden zelf de desbetreffende accounts aan te maken.

7.3        Een account en bijbehorende inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet gedeeld worden met een andere persoon die niet behoort tot de organisatie van Opdrachtgever. Indien dit wel gebeurt, is Opdrachtgever volledig verantwoordelijk voor de handelingen die de derde persoon verricht middels dienst toegang.

7.4        Het gebruik van accounts door Opdrachtgever of diens personeel of andere Eindgebruikers valt onder de verantwoordelijkheid en is voor risico van Opdrachtgever. Bij alle handelingen die verricht worden vanuit het account mag Woeler ervan uitgaan dat dit onder leiding en toezicht en met goedkeuring van Opdrachtgever geschiedt.

7.5        Indien de toegang tot een account is gecompromitteerd (of indien Opdrachtgever daarvan een vermoeden heeft), bijvoorbeeld als een derde mogelijkerwijs beschikking heeft gekregen over de inloggegevens, dan zal Opdrachtgever direct alle maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig en wenselijk zijn om misbruik van het account te voorkomen en melding hiervan maken van Woeler.

7.6        Woeler kan een limiet stellen aan het aantal Eindgebruikers dat van de Dienst gebruik mag maken.

Artikel 8. Beschikbaarheid van de Dienst

8.1        Voor zover het logischerwijs relevant is voor de afgenomen Dienst, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

8.2        Woeler zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar Diensten te realiseren, maar biedt hiervoor geen garanties tenzij anders is overeengekomen middels een service level agreement.

8.3        Tenzij anders is overeengekomen (bijvoorbeeld middels een service level agreement), is Woeler niet gehouden back-ups te maken van de Klantdata die middels de Dienst wordt verwerkt.

8.4        Woeler zal zich inspannen om de door haar gebruikte software die onderdeel uitmaakt van de Dienst up-to-date te houden. Woeler is hierbij echter afhankelijk van haar toeleverancier(s). Woeler is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt of indien het niet installeren dit naar haar oordeel niet ten nadele komt van de levering van de Dienst.

8.5        Opdrachtgever aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals Opdrachtgever die aantreft in de Dienst op het moment van (op)levering (“as is”), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken.

8.6        Woeler zal zich inspannen om problemen/gebreken in de Dienst te verhelpen. Woeler geeft echter geen garanties hieromtrent.

Artikel 9. Ondersteuning

9.1        Voor zover het logischerwijs relevant is voor de afgenomen Dienst, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

9.2        Woeler biedt ondersteuning bij levering van de Dienst zoals vermeld in de Overeenkomst, eventueel aangevuld met een service level agreement.

9.3        Indien Opdrachtgever een gebrek aan de Dienst meldt bij Woeler, zal deze enkel in behandeling worden genomen indien het gebrek aantoonbaar en reproduceerbaar is.

9.4        Woeler kan beperkingen stellen aan het gebruik van de aangeboden vormen van ondersteuning. Daarnaast staat het Woeler vrij om beschikbaarheid en reactietijden van de ondersteuning vast te stellen en/of te wijzigen, tenzij anders overeengekomen.

9.5        Nadere en aanvullende afspraken over (afwijkende) beschikbaarheid van (telefonische) ondersteuning en de reactietijden zullen, indien door partijen overeengekomen, worden vastgelegd in een service level agreement.

9.6        Het is niet mogelijk om maatwerkaanpassingen in de Dienst door te voeren (zoals functionele en/of andere aanpassingen specifiek voor Eindgebruikers), tenzij anders overeengekomen.

Artikel 10. Onderhoud en wijziging van de Dienst

10.1      Voor zover het logischerwijs relevant is voor de afgenomen Dienst, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

10.2      Woeler heeft het recht om haar Dienst of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan, en of onderhoud, aanpassing of verbetering van de bijbehorende programmatuur of andere faciliteiten. Woeler spant zich in dergelijke buitengebruikstellingen zoveel mogelijk buiten haar kantooruren te laten plaatsvinden en Opdrachtgever tijdig op de hoogte te stellen van de geplande buitengebruikstelling.

10.3      In het geval dat Woeler van mening is dat een buitengebruikstelling van de Dienst – al dan niet tijdens kantooruren – noodzakelijk is voor de goede werking van de Dienst, is zij gerechtigd de Dienst per direct buiten gebruik te stellen zonder voorafgaande kennisgeving aan Opdrachtgever. Woeler is echter nooit gehouden tot enige vergoeding van schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

10.4      Woeler mag van tijd tot tijd de functionaliteiten van de Dienst aanpassen. Daarbij zijn de feedback en suggesties van Opdrachtgever welkom, maar Woeler heeft het recht de aanpassingen niet door te voeren indien zij hiervoor redelijke gronden heeft. Woeler streeft ernaar, maar is hiertoe niet gehouden, minstens twee (2) werkdagen van tevoren te melden dat updates zullen worden uitgevoerd. Tenzij anders overeengekomen, kan Opdrachtgever in geen geval de oude versie van de Dienst blijven gebruiken of aanspraak maken op een aangekondigde update welke door omstandigheden niet is uitgevoerd.

Artikel 11. Gebruikslimieten

11.1      Voor zover het logischerwijs relevant is voor de afgenomen Dienst, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

11.2      Woeler kan bepaalde limieten stellen aan bijvoorbeeld de hoeveelheid dataverkeer, -opslag, gebruikte servercapaciteit (o.m. qua CPU- en RAM-belasting) - welke Opdrachtgever mag of feitelijk kan gebruiken via de Dienst. Indien partijen hierover geen afspraken hebben gemaakt, geldt er een limiet op grond van fair-use. Van fair-use is sprake als Opdrachtgever niet meer dan twee keer zoveel verbruikt of gebruikt als andere klanten van Woeler in een vergelijkbare situatie doen.

11.3      Als Opdrachtgever meer verbruikt dan op grond van de Overeenkomst is toegestaan, heeft Woeler het recht om achteraf een aanvullend bedrag in rekening te brengen conform de daarvoor gebruikelijke tarieven van Woeler.

11.4      Woeler is niet aansprakelijk als de Dienst niet benaderbaar is of niet naar behoren functioneert bij overschrijding van de toepasselijke gebruikslimieten.

Artikel 12. Gebruiksregels en Notice- and Takedown

12.1      Voor zover het logischerwijs relevant is voor de afgenomen Dienst, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

12.2      Opdrachtgever garandeert dat de Diensten niet zullen worden gebruikt voor activiteiten die in strijd zijn met enige toepasselijke wet- of regelgeving. Daarnaast is het uitdrukkelijk niet toegestaan (ongeacht of dit rechtmatig is of niet) om via de Diensten materialen of data aan te bieden of te verspreiden die:

a.      kwaadaardige inhoud bevatten (zoals malware of andere schadelijke software);

b.     inbreuk maken op rechten van derden (zoals intellectuele eigendomsrechten), dan wel onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, discriminerend of haat zaaiend zijn;

c.      informatie bevatten over of behulpzaam kunnen zijn bij het schenden van rechten van derden, zoals hacktools of uitleg over computercriminaliteit die bedoeld is om de lezer criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;

d.     een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden;

e.      hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materialen die inbreuk maken op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten; of

f.      kinderpornografie, bestialiteitspornografie of animaties daarvan bevatten of er kennelijk op gericht zijn om anderen te helpen dergelijke Materialen te vinden.

12.3      Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van Woeler of overige klanten. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de systemen van Woeler, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Woeler, haar klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.

12.4      Indien naar het oordeel van Woeler hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Woeler of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, (distributed) denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is Woeler gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Woeler mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Opdrachtgever.

12.5      Indien Woeler direct of indirect (bijvoorbeeld via een toeleverancier van Woeler) door een derde erop wordt gewezen erop dat via de systemen van Woeler die onderdeel uitmaken van de Diensten materialen worden opgeslagen of verspreid waarmee volgens die derde inbreuk wordt gemaakt op rechten van die derde of waardoor anderszins onrechtmatig of in strijd met de Overeenkomst wordt gehandeld, zal Woeler Opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding.

12.6      Opdrachtgever dient zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 1 werkdag) een voldoende gemotiveerde reactie te geven, waarna Woeler besluit hoe te handelen. In spoedeisende gevallen kan Woeler direct ingrijpen (bijvoorbeeld door het materiaal te verwijderen of de Diensten geheel of gedeeltelijk te blokkeren), maar spant Woeler zich in om Opdrachtgever achteraf zo spoedig mogelijk in te lichten.

Artikel 13. Social Media en thema kanalen

13.1      Voor zover het logischerwijs relevant is voor de afgenomen Dienst, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

13.2      Opdrachtgever geeft Woeler een machtiging om in naam van Opdrachtgever accounts aan te maken bij social media sites (waaronder bijv. Twitter en Facebook). Indien aan dergelijke diensten kosten verbonden zijn, is Woeler hiertoe slechts gemachtigd na aparte toestemming van Opdrachtgever.

13.3      Opdrachtgever geeft Woeler een machtiging om de in het vorige lid genoemde accounts in naam van Opdrachtgever te beheren en configureren. Dit houdt tevens in dat Woeler namens Opdrachtgever zal reageren op gebruikers van de te beheren social media sites.

13.4      Opdrachtgever erkent en begrijpt dat Woeler geen garantie kan gegeven ten aanzien van het aantal volgers (op Twitter), aantal fans (op Facebook) dan wel het aantal gebruikers op andere Sociale media. Woeler zal zich inspannen om het aantal volgers, fans en bezoekers ten gunste van Opdrachtgever te beïnvloeden.

13.5      Woeler zal Opdrachtgever naar eigen inzicht promoten in nieuwsbrieven en de door Woeler beheerde Sociale Media Accounts (thema kanalen) die in de offerte zijn opgenomen.

Artikel 14. Duur en opzegging

14.1      De Overeenkomst tussen Woeler en Opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur zoals in offerte staat vermeld en vanaf het moment dat de Overeenkomst telefonisch dan wel elektronisch/digitaal via de dienst ondertekenen.nl door Opdrachtgever is aanvaard, tenzij partijen een afwijkende ingangsdatum zijn overeengekomen. Zonder schriftelijke opzegging door Woeler dan wel Opdrachtgever, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 1 maand tegen het einde van de voorgenoemde periode, wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kan Opdrachtgever de Overeenkomst enkel tussentijds beëindigen door voldoening van een afkoopsom. De hoogte van de afkoopsom is gelijk aan de resterende vergoedingen welke verschuldigd zouden zijn als de Overeenkomst niet tussentijds zou zijn beëindigd. De afkoopsom is door Woeler direct opeisbaar bij Opdrachtgever.

14.2      Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt heeft Woeler het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten op te schorten dan wel te beëindigen (zulks ter keuze van Woeler) zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Woeler op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

14.3      Indien Opdrachtgever de toegang van Woeler tot de sociale media sites ontneemt, welke in beheer waren gegeven bij Woeler, blijft de betalingsverplichting van Opdrachtgever jegens Woeler bestaan.

Artikel 15. Rechten van intellectueel eigendom

15.1      Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken, adviezen van Woeler, teksten, afbeeldingen en software berusten uitsluitend bij Woeler of diens licentiegevers.

15.2      Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de werken niet verveelvoudigen of openbaar maken.

15.3      Ieder gebruiksrecht dat onder de Overeenkomst wordt verstrekt, wordt uitsluitend voor de duur en onder de voorwaarden van de Overeenkomst verleend op niet-exclusieve en niet-overdraagbare basis. Een dergelijk gebruiksrecht heeft tevens betrekking op alle toekomstige updates en upgrades van de Dienst (voor zover deze zullen plaatsvinden). Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan de Dienst onder te verhuren of anderszins ter beschikking stellen aan derden. Hieronder worden niet verstaan de Eindgebruikers van Opdrachtgever.

15.4      Opdrachtgever heeft geen recht op een kopie van de bronbestanden van de Dienst en is niet gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de Diensten, behoudens hetgeen dat dwingendrechtelijk is toegestaan.

Artikel 16. Klantdata

16.1      Alle rechten van intellectuele eigendomsrecht die rusten op de Klantdata die door Opdrachtgever of andere gebruikers van de Dienst worden verwerkt, blijft berusten bij Opdrachtgever of diens licentiegevers. Opdrachtgever vrijwaart Woeler voor enige aanspraken van derden op grond van de inbreuk op een (intellectueel eigendoms-) recht vanwege de data zoals afkomstig van Opdrachtgever of van andere gebruikers van de betreffende account(s).

16.2      Opdrachtgever verstrekt aan Woeler een niet-overdraagbare sublicentieerbare recht om de Klantdata te gebruiken voor de duur van de Overeenkomst voor zover dat nodig is voor de levering van de Diensten.

16.3      Na beëindiging van de Overeenkomst zal Woeler alle Klantdata vernietigen of verwijderen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 17. Kansspel

17.1      Voor zover het logischerwijs relevant is voor de Overeenkomst, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

17.2      Opdrachtgever garandeert dat hij voldoet aan de wet, en dan in het bijzonder aan de Wet op de kansspelen en de Gedragscode promotionele kansspelen en de Wet op de kansspelbelasting. Opdrachtgever is aanbieder van het kansspel en garandeert dat hij ook als aanbieder genoemd wordt bij het kansspel. Opdrachtgever is altijd zelf verantwoordelijk voor de aangifte en afdracht van de kansspelbelasting.

17.3      Opdrachtgever vrijwaart Woeler voor enige aanspraak of aanslag van een derde waaronder tevens maar niet uitsluitend begrepen de belastingdienst, indien Opdrachtgever handelt of juist niet handelt in strijd met lid 1 van dit artikel.

Artikel 18. Aansprakelijkheid

18.1      De aansprakelijkheid van Woeler voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Woeler van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Woeler, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief btw). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 1.000 euro (exclusief btw).

18.2      De totale aansprakelijkheid van Woeler voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan 50.000 euro per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

18.3      Aansprakelijkheid van Woeler voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

18.4      Buiten de in artikel lid 1 en lid 2 van onderhavig artikel genoemde gevallen rust op Woeler geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in lid 1 tot en met lid 3 van onderhavig artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Woeler.

18.5      De aansprakelijkheid van Woeler wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Woeler onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Woeler ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Woeler in staat is adequaat te reageren.

18.6      Woeler is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht. Zie het volgende artikel voor overmacht.

18.7      Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Woeler meldt.

18.8      Opdrachtgever vrijwaart Woeler voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst.

Artikel 19. Overmacht

19.1      Woeler is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

19.2      Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Woeler geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Woeler niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. In het bijzonder wordt onder overmacht verstaan; binnenlandse onlusten, synflood, netwerkaanval, Denial-of-Service of Distributed Denial of Service -attacks, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Woeler door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Woeler kan worden gevergd.

19.3      Woeler kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

19.4      Voor zover Woeler ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Woeler gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 20. Personeel

20.1      Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en Woeler voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van Woeler in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Woeler. Onder werknemers van Woeler worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Woeler of van één van de aan Woeler gelieerde ondernemingen of die niet langer dan zes maanden geleden in dienst van Woeler of van één van de aan Woeler gelieerde ondernemingen waren.

Artikel 21. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

21.1      Woeler behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

21.2      Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website, per elektronische berichtgeving of schriftelijk. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

21.3      Indien Opdrachtgever een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum, tenzij Woeler heeft aangegeven dat de oude voorwaarden voor Opdrachtgever van kracht blijven.

Artikel 22. Slotbepalingen

22.1      Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

22.2      Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Alkmaar.

22.3      Indien enige bepaling uit deze Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

22.4      De door Woeler ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

22.5      Opdrachtgever is er mee akkoord dat Woeler de op grond van de Overeenkomst aan haar toekomende rechten en op haar rustende verplichtingen, zonder instemming van Opdrachtgever, aan een derde kan overdragen. Indien Opdrachtgever de op grond van de Overeenkomst aan haar toekomende rechten en op haar rustende verplichtingen wil overdragen aan een derde, dan is schriftelijke instemming van Woeler vereist.

22.6      Partijen stellen elkaar steeds onverwijld op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e- mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer.