Algemene voorwaarden - Online marketing bureau Woeler

Algemene voorwaarden Woeler

Artikel 1. Definities
1.1        Algemene Voorwaarden: het onderhavige document
1.2        Dienst: de activiteit(en) die Woeler voor Opdrachtgever zal verrichten, zoals in de Overeenkomst gespecificeerd, welke kan bestaan uit het beheer van accounts van sociale media sites, het leveren van CMS-oplossingen in de vorm van software-as-a-service (zoals de WaaS-dienst) dan wel andere vormen van dienstverlening.
1.3        Eindgebruiker: de natuurlijke- of rechtspersoon die de door Woeler ten behoeve van Opdrachtgever geleverde Dienst gebruikt.
1.4        Klantdata: alle door Opdrachtgever of zijn Eindgebruikers op de systemen zoals ingezet voor de levering van de Dienst opgeslagen gegevens dan wel door Opdrachtgever of zijn Eindgebruikers middels de Dienst gegenereerde resultaten.
1.5        Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Woeler een Overeenkomst heeft afgesloten.
1.6        Overeenkomst: de overeenkomst tussen Woeler en Opdrachtgever, krachtens welke Woeler de Dienst zal uitvoeren/leveren en waarvan deze Algemene Voorwaarden een integraal deel uitmaken.
1.7        Website: het domein www.woeler.nl, ieder subdomein, alsmede elk opvolgend door Woeler gebruikte domein.
1.8        Woeler:   Woeler B.V., gevestigd te Alkmaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37160763.